قوانين داوري فوتسال حسين زنده دلي

:: سال ۱۳۹۰، سال اتحاد جامعه داوری ::

 

:: سال ۱۳۹۰، سال اتحاد جامعه داوری ::

پیام نوروز این است: دوست داشته باشید و زندگی کنید، زمان همیشه از آن شما نیست . . .

ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز سال جدید به همه ی شما دوستان گرامی، بهترین ها را برای تک تک شما همراهان سایت داوران فوتبال ایران در سال جدید از خداوند منان خواستاریم . . .


اعلام قوانین جدید داوری فوتسال

برخی از قوانین جدید داوری فوتسال که در سمینار fifa به میزبانی اردن برگزار شده بود،اعلام شد:

صدر الدین موسوی که به عنوان نماینده ایران در سمینار مدرسین داوری فوتسال حضور داشت از تغییر برخی از قوانین داوری خبر داد.

بر همین اساس موارد تغییر یافته به شرح زیر می باشد:

قانون ۸: از ضربه شروع، مستقیما گل به دست نمی آید.

قانون ۱۲: خطاها و رفتارهای ناشایست:

در هر شرایطی اگر بازیکنی بدون انجام عمل تعویض و بدون اجازه به عنوان فرد اضافی (ششم) وارد زمین بازی شود و مرتکب هر گونه تخلفی شود، شروع بازی مجدد با ضربه آزاد غیر مستقیم می باشد. اجرای تنبیهات انضباطی به روی این بازیکن به جای خود محفوظ است.

قانون ۱۵: ضربه اوت:

طبق قوانین جدید که قبلا ذکر شده است، زننده ضربه اوت می تواند توپ را روی خط و یا تا فاصله ۲۵ سانتی متری از خط طولی درخارج  از زمین قرار دهد. در صورتیکه ضربه زننده، توپ راخارج از زمین گذارد، بعد از ضربه اگر توپ وارد زمین نشود، ضربه اوت تکرار خواهد شد.ا ما اگر توپ روی خط قرار گیرد و بعد از ضربه توپ اگر وارد زمین نشود، ضربه اوت به تیم حریف واگذار خواهد شد.

قانون ۱۶: پرتاپ اوت دورازه:

دروازبان پس از اجرای پرتاپ اوت دروازه دیگر نمی تواند به هیچ عنوان توپ را مجددا از هم دسته های خود دریافت نماید. مگر آنکه قبلا توسط بازیکن حریف لمس و یا بازی شده باشد.

تاکید بر نکته مهم در این قانون چنین است که نمی تواند از همدسته  خود دریافت کند یعنی (چه با پا و چه با هر قسمتی از بدن همدسته  نمی تواند به دروازبان  توپ را واگذار کند) رفتن دروازه بان به زمین حریف برای او نیز مصونیت ایجاد نمی کند و این مورد فقط در پرتاپ اوت دروازه قابل اجرا می باشد.

هرگاه دروازه بان در جریان بازی توپ را کنترل کرده و به همدسته خود واگذار کند و یا به جریان بازی باز گردد، دیگر نمی تواند توپ را از همدسته خود دریافت کند تا مادامی که توپ توسط بازیکن حریف لمس یا بازی شود و یا اینکه دروازه بان  وارد زمین حریف شود.

جایگیری داوران:

در جریان مسابقه در مواردی خاص داوران (داور و داور دوم) می توانند، سمتی را که قرار گرفتند، با یکدیگر تعویض کند. این موضوع  از فصل آینده در کشور قابل اجرا  است. لذا داوران در مورد این جابجایی ها تا دریافت دستور العمل ها نباید  اقدام کنند.


اصلاحیه قوانین در سال 2008

در قوانین فوتسال نگارش ٢٠٠۶ قوانین داوری فوتسال ١٨ گانه درج شده بود ولی در کتاب قوانین سال ٢٠٠٨ این قوانین ١٧ گانه درج شده است که به ترتیب زیر می باشد.:

قانون اول-زمین بازی

قانون دوم -توپ

قانون سوم -تعداد بازیکنان

قانون چهارم-وسایل بازیکنان

قانون پنجم-داور و داور دوم

قانون ششم-وقت نگهدار و داور سوم

قانون هفتم-مدت مسابقه

قانون هشتم-شروع و شروع مجدد بازی

قانون نهم-توپ در بازی و خارج از بازی

قانون دهم-روش امتیاز دادن

قانون یازدهم-خطاها و رفتار ناشایست

قانون دوازدهم-ضربات آزاد

قانون سیزدهم-خطاهای جمع شده

قانون چهاردهم-ضربه پنالتی

قانون پانزدهم-ضربه اوت

قاون شانزدهم-پرتاب اوت دروازه

قانون هفدهم-ضربه کرنر

 


اصلاحیه قوانین در سال 2008

اصلاحیه منطقه فنی

منطقه فنی برای نیمکت بازیکنان ذخیره و مسئولین تیم ها،از سه طرفین (راست و چپ وجلو)خطی به اندازه یک متر کشیده می شود،در این منطقه فنر مربیان می توانند برای هدایت تیم خود ایستاده و حرکت کنند.ضمنا بازیکنان جانشین یا روی نیمکت نشیته و یا اگر در حال گرم کردن و متحرک می باشند می بایست پشت نیمکتهای ذخیره با کاور با رنگ متمایز از رنگهای تیم ها قرار گیرند.کنترل منطقه فنی به عهده داور سوم است.


اصلاحیه قوانین در سال 2008

اصلاحیه آوانتاژ

در مورد آوانتاژ به مانند فوتبال عمل میگردد.هرگاه آوانتاژ دادید که بلافاصله متوجه شدید سودی از آن تیم حاصل نگردید به نفع تیمی که  روی آن خطا صورت گرفته ،بلافاصله اعلام خطا نمایید.


اصلاحیه قوانین در سال 2008

اصلاحیه ضربه پنالتی دوم

١- هرگاه در وقت قانونی چه در نیمه اول و یا نیمه دوم و همچنین در پایان وقتهای  اضافی،خطایی اعلام گردید که منجر به پنالتی  دوم شود می بایست ضربه زده شود(داوران باید اجازه زدن ضربه پنالتی دوم را بدهند.)بعد از زدن ضربه به توپ و نتیجه آن،بازی پایان می یابد.(ه مانند ضربات پنالتی)

٢- ضربه پنالتی دوم زمان ۴ ثانیه ندارد و باید نواخته گردد.


قانون هجدهم××(هفدهم)××فوتسال نگارش سال 2008ضربه کرنر

قانون ١٨

ضربه کرنر

ضربه کرنر یکی از روشهای شروع مجدد بازی می باشد.از ضربه کرنر می توان به دروازه حریف مستقیما  گل زد.ضربه کرنر وقتی به تیم مقابل داده می شود که توپ آخرین بار توسط یکی از بازیکنان تیم مدافع از خط دورازه خواه از روی زمین یا هوا گذشته باشد.

روش اجرا

١- توپ باید دقیقا در محوطه کرنر قرار گیرد.

٢- بازیکنان مدافع باید تا زمانی که توپ در بازی قرار نگرفته حداقل ۵ متر از توپ فاصله داشته باشند.

٣- ضربه کرنر توسط بازیکن مهاجم زده می شود.

۴- وقتی توپ ضربه زده شد توپ در بازی قرار می گیرد.

۵- زننده  ضربه کرنر تا زمانی که توسط بازیکن دیگر لمس نشده باشد مجاز نیست برای بار دوم با توپ بازی کند.

تخلفات -جرائم

یک ضربه آزاد مستقیم به تیم مقابل داده می شود اگر:

١- چنانچه زننده کرنر قبل از اینکه توپ توسط بازیکن دیگری لمس شود دو مرتبه با توپ بازی کند با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محل خطا جریمه خواهد شد.

٢- اگر ضربه کرنر ظرف ۴ ثنیه از لحظه ای که زننده ضربه توپ را در کنترل دارد زده نشود با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از محطه کرنر جریمه خواهد شد.

برای هرگونه تخلف دیگر ضربه کرنر تکرار می شود.

****قانون شانزدهم در کتاب قوانین داوری فوتسال در سال ٢٠٠٨ از قانون ١٨ به قانون ١٧ تغییر پیدا کرده است.توضیحات اضافی در قسمت اصلاحات موجود است.

 


قانون هفدهم××(شانزدهم)××فوتسال نگارش سال 2008 پرتاب اوت دروازه

قانون ١٧

پرتاب اوت دروازه

هرگاه تمام توپ توسط یکی از بازیکنان تیم مهاجم از خط دروازه چه از روی زمین چه از روی هوا عبور کند و توپ گل نشود پرتاب اوت دورازه انجام خواهد شد.پس از پرتاب اوت دروازه اگر دروازه بان توپ را مستقیما با دست وارد دورازه مقابل نماید گل محسوب نخواهد شد.

روش اجرا:

١- توپ می تواند از هر نقطه محوطه جریمه توسط دروازه بان تیم مدافع پرتاب گردد.

٢- بازیکنان تیم مقابل باید خارج از محوطه جریمه تیم مدافع باشند.

٣- دروازه بان مجاز نیست قبل از آنکه توپ توسط بازیکن دیگری  لمس  شده باشد با توپ دوباره بازی کند.توپ وقتی خارج از محوطه جریمه قرار گرفت در بازی است.

تخلفات -جرائم

اگر توپ به خارج از محوطه جریمه پرتاب نشود:پرتاب تکرار می شود.

١- اگر دروازه بان دوباره توپ را لمس کند قبل از آنکه توپ توسط بازیکن دیگری لمس شود یا از خط میانی عبور کند.

٢- با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل وقع خطا جریمه خواهد شد.

اگر بعد از پرتاب اوت دروازه توپ توسط همدسته دروازه بان برگشت داده شود و دروازه بان توپ را با دست لمس یا کنترل نماید:

با یک ضربه آزاده غیر مستقیم به نفع تیم مقابل ا محل وقوع خطا جریمه خواهد شد.

چنانچه پرتاب اوت دروازه ظرف مدت ۴ ثانیه از لحظه ای که دروازه بان توپ را کنترل دارد انجام نشود:

با یک ضربه آزاد غیر مستقیم از روی خط محوطه جریمه که نزدیکترین فاصله را با محل خطا داشته باشد جریمه خواهد شد.

****قانون شانزدهم در کتاب قوانین داوری فوتسال در سال ٢٠٠٨ از قانون ١٧ به قانون١۶  تغییر پیدا کرده است.توضیحات اضافی در قسمت اصلاحات موجود است.

 


قانون شانزدهم××(پانزدهم)××فوتسال نگارش سال2008ضربه اوت

قانون ١۶

ضربه اوت

ضربه اوت یک روش شروع مجدد بازی می باشد.هرگاه تمام توپ از خطوط طولی چه از روی هوا یا زمین بگذرد یا با سقف برخورد کند توپ باید از محلی که خارج شده توسط یکی از بازیکنان تیم مقابل با پا به داخل زمین بازی زده شود.

موقعیت توپ و بازیکنان:

١- توپ باید روی خط طولی ساکن باشد.

٢- به طرف داخل زمین زده شود.

٣- زننده ضربه در موقع زدن توپ باید از قسمتی از هر پایش روی خط طولی یا روی زمین خارج از خط طولی باشد.

۴- بازیکنان تیم مدافع باید حداقل ۵ متر از توپ فاصله داشته باشند.

تخلفات-جرائم:

١- چنانچه ضربه اوت ظرف ۴ ثانیه از لحظه ای که زننده ضربه توپ را در اختیار دارد زده نشود ضربه به تیم مقابل داده می شود.

٢- زننده ضربه تا زمانی که توپ توسط بازیکن دیگر لمس یا با پا بازی نشده مجاز نیست دو مرتبه با توپ بازی کند.

٣- توپ بلافاصله پس از ضربه در بازی محسوب می شود.

چنانچه زننده ضربه قبل از آنکه توپ بازیکن دیگری لمس یا بازی شده باشد دو مرتبه با توپ بازی کند.با یک ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل وقوع خطا جریمه خواهد شد:

١- اگر ضربه اوت به طور صحیح زده نشود.ضربه به تیم مقابل داده می شود.

٢- اگر ضربه اوت از محلی غیر از جایی که توپ از خط طولی خارج شده است زده شود .ضربه به تیم مقابل داده می شود.

****قانون شانزدهم در کتاب قوانین داوری فوتسال در سال ٢٠٠٨ از قانون ١۶ به قانون پانزده تغییر پیدا کرده است.توضیحات اضافی در قسمت اصلاحات موجود است.


قانون پانزدهم فوتسال نگارش سال 2006ضربه پنالتی

قانون ١۵

ضربه پنالتی

هرگاه بازیکنی یکی از خطاهایی را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است در داخل محوطه جریمه خودش ذر جریان بازی مرتکب شود با یک ضربه پنالتی جریمه خواهد شد،که این ضربه را می توان مستقیما وارد دروازه حریف نمود.هرگاه در پایان وقت معمول ه نیمه پنالتی اتفاق افتد باید زمان بازی برای زدن پنالتی ادامه یابد.

موقعیت توپ و بازیکنان:

١- توپ باید روی نقطه پنالتی گذاشته شود.

٢-زننده ضربه مشخص شود.

٣-دروازه بان تیم مدافع در حالی که رویش به طرف زننده ضربه می باشد تا زدن ضربه بین دو تیر عمودی قرار گیرد.

۴-بقیه بازیکنان باید در داخل زمین باشند.

۵-خارج ار محوطه جریمه باشند.

۶-  پشت یا در امتداد نقطه پنالتی قرار گیرند.

٧-حداقل ۵متر از نقطه پنالتی فاصله داشته باشند.

روش اجرا

١-زننده ضربه پنالتی باید توپ را به جلو بزند.

٢-تا زمانی که توپ توسط بازیکن دیگری لمس یا بازی نشده نباید دوباره با توپ بازی کند.

٣-توپ زمانی که ضربه زده شد و حرکت کرد در بازی خواهد بود.

هنگام اجرای ضربه پنالتی در وقت معمول یا در پایان نیمه اول یا پایان نیمه دوم که زمان بازی جهت زدن ضربه پنالتی یا ضربه مجدد ادامه یافته است چنانچه توپ پس از بروخرود با تیرهای عمودی یا افقی یا دروازه بان وارد دروازه شود گل قبول خواهد بود.

تخلفات-جرایم

برای هرگونه نقص این قانون توسط مدافعین:

١- چنانچه توپگل نشود ضربه تجدید خواهد شد.

٢-چنانچه توپ گل شود ضربه تجدید نخواهد شد.

٣-برای هرگونه نقص این قانون توسط همدسته زننده ضربه:

٣-١-اگر توپ گل شود ضربه تکرار می شود.

٣-٢-چنانچه توپ گل نشود ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مدافع از محل خطا اعلام می گردد.

٣-٣- اگر بازیکنی از تیم مدافع و بازیکنی از تیم مهاجم همزمان این قانون را نقص کنند ضربه تکرار خواهد شد.

٣-۴- اگر توپ بعد از قرار گرفتن در بازی با شیئی برخورد کند ضربه تکرار می شود.

٣-۵-اگر توپ پس از برگشت از دروازه بان یا تیرهای دورازه شیئی برخورد کند:

داوران بازی را متوقف می کنند و از محل برخورد شیئی با توپ ،توپ را به زمین رها می کنند.


← صفحه بعد